میــבونــے בلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

ساخت وبلاگ
چکیده : میــבونــے בلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟ בلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבش بـﮧ خـاطــراتـِت فِکــر... با عنوان : میــבونــے בلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟ بخوانید :

میــבونــے בلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

בلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבش بـﮧ خـاطــراتـِت فِکــر کُنـــے . .

اونوَقتــﮧ کـﮧ یـﮧ لَبـخنـــב میـــاב رو لَبـِت وَ لــے . .

! وَلــے چَنــב لَـحــــظﮧ بَعـــב شُـــروع اَشــکـہای لَعنَتـــے 
میــבونــے בلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟میــבونــے בلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟میــבونــے בلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟,...
نویسنده : یاسمن بازدید : 209 تاريخ : دوشنبه 2 دی 1392 ساعت: 2 بعد از ظهر