اشڪ | بلاگ

اشڪ

ساخت وبلاگ

اشڪ ودوست دارم چون


مونس تنہِاییم بود

ہِمون اشڪے ڪہِ بہِ حرفاے دلم گوش میڪنہِ

ہِمون اشڪے ڪہِ غم ودردہِاے منو میفہِمید

ہِمون اشڪے ڪہِ ازشدت غم اغوش گرم چشمانم رو رہِا میڪرد

وبر گونہِ ہِام سرازیر میشد 

ہِمون اشڪے ڪہِ مہِمون دستای سرد وبے ڪس من شد

اے اشڪ

اے ہِمدم من

اے ہِم زبون من

ہِیچ وقت فراموشت نمیڪنم

چون فقط توبودے ڪہِ تنہِام نذاشتے
 
(❀◕ ‿ ◕❀) آوای بار☂ناشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ اشڪ ,...
ما را در سایت (❀◕ ‿ ◕❀) آوای بار☂ن دنبال می کنید

نویسنده : یاسمن بازدید : 252 تاريخ : چهارشنبه 4 دی 1392 ساعت: 11 بعد از ظهر