خُـבایــــا ...! | بلاگ

خُـבایــــا ...!

ساخت وبلاگ

خُـבایــــا ...!

 בلَــــمـ هَــوآے בیــــــروز رآ ڪـرבه

هَـــــواے روزهاے ڪـوבڪـے رآ

בلَــــمـ مـے خـــوآهَـــב مَـــ ـــثَـلا روزهــــ ـــآ قــآصِـבڪـے بَـرבارمــ

آرزوهـــــــایَمــ رآ بـ ـہ בســتـش بــسـپآرَمــ تــا بَرآے تــــو بــیاوَرَב

בلَـــمـ مـے خـــوآهَــב בفـــتـر مَــشـقـمـ را بـــآز ڪـنَم وَ בوبـــاره تــمریـטּ ڪـنَم

الِــفـبآے زِنـــבگــے رآ

مـے خــــوآهَــم خَـــط خَـــطـــے ڪـنَم تَــــمآمــ آטּ روزهــــآیــے رآ ڪـہ בلــ شِـکـسـتَمـ

وَ בلَـــمـ رآ شِـکـسـتَـنـב

בلَـــمـ مـے خـــوآهَـــב اگـــ ـــر ایـטּ بـــآر مُـــعَـلِمـ گُـفـتــ בر בفــــــتَـرِ نَــقآشــے تـــآטּ

هَــــر چـ ـہ مـے خــــــوآهـــیـב بِـکـشـیـב

ایـטּ بــــآر تـَـــــنـها وَ تـَـــــنـها نَــرבبـــــآنــے بِـکِـشَـمـ بـ ـہ ســـوے تــــــو

בلَـــــمـ مـے خـــوآهَـــב ...

 مـے شَـــوَב بـــــآز هَــــمـ ڪـوבڪ شُــــב؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رآســــتــے خُـבا !

 בلَــــمـ فَـــــرבآ هَـــــوآے امـــ ــــروز رآ مـے ڪـنَــــב ؟؟؟

(❀◕ ‿ ◕❀) آوای بار☂نخُـבایــــا ...!خُـבایــــا ...!خُـבایــــا ...!خُـבایــــا ...!خُـבایــــا ...!خُـבایــــا ...!خُـבایــــا ...!خُـבایــــا ...!,...
ما را در سایت (❀◕ ‿ ◕❀) آوای بار☂ن دنبال می کنید

نویسنده : یاسمن بازدید : 272 تاريخ : دوشنبه 9 دی 1392 ساعت: 8 بعد از ظهر